Associació Canaan Pla de l'Estany. Atenció a persones amb problemes d'addiccions i en situació d'exclusió social.

20 de maig 2019

Assemblea General, convocatòria

Convocatòria per a l'Assemblea General de socis/es que es celebrarà el dissabte 1 de juny, en 1a. convocatòria a las 10h., i en 2a. convocatòria a las 10'30h., a Banyoles, a les oficines de l'entitat.

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l'acta de la darrera sessió
2. Memòria d'activitats 2018
3. Examen de la memòria econòmica i aprovació, si és el cas, dels comptes 2018
4. Proposta d'aplicació del resultat 2018
5. Projectes i objectius pel 2019
6. Aprovació, si és el cas, del pressupost 2019
7. Canvi de la periodicitat de cobrament de quotes als socis
8. Admissió, si és el cas, dels nous socis
9. Precs i preguntes

Agrairem la confirmació de l'assistència.
Moltes gràcies,
Associació Canaan Pla de l'Estany

--
Memòria general:
https://sites.google.com/site/associaciocanaan/memoria/memoria-2018.pdf

Informació econòmica:
-Memòria econòmica
https://sites.google.com/site/associaciocanaan/assemblea/2018-memoria-eco.pdf
-Balanç de situació
https://sites.google.com/site/associaciocanaan/assemblea/2018-bal-situacio.pdf
-Compte de resultats
https://sites.google.com/site/associaciocanaan/assemblea/2018-compte-resultats.pdf