Associació Canaan Pla de l'Estany. Atenció a persones amb problemes d'addiccions i en situació d'exclusió social.

28/05/2019

Auditoria 2018

El resum de l'Auditoria del 2018 és aquest:

"Els comptes anuals expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'Entitat a 31 de desembre de 2018, així com dels seus resultats corresponents a l'exercici finalitzat en dita data."

Auditoria 2018, document sencer (PDF - 3,5 MB):
https://sites.google.com/site/associaciocanaan/altres/auditoria-2018.pdf

20/05/2019

Assemblea General, convocatòria

Convocatòria per a l'Assemblea General de socis/es que es celebrarà el dissabte 1 de juny, en 1a. convocatòria a las 10h., i en 2a. convocatòria a las 10'30h., a Banyoles, a les oficines de l'entitat.

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l'acta de la darrera sessió
2. Memòria d'activitats 2018
3. Examen de la memòria econòmica i aprovació, si és el cas, dels comptes 2018
4. Proposta d'aplicació del resultat 2018
5. Projectes i objectius pel 2019
6. Aprovació, si és el cas, del pressupost 2019
7. Canvi de la periodicitat de cobrament de quotes als socis
8. Admissió, si és el cas, dels nous socis
9. Precs i preguntes

Agrairem la confirmació de l'assistència.
Moltes gràcies,
Associació Canaan Pla de l'Estany

--
Memòria general:
https://sites.google.com/site/associaciocanaan/memoria/memoria-2018.pdf

Informació econòmica:
-Memòria econòmica
https://sites.google.com/site/associaciocanaan/assemblea/2018-memoria-eco.pdf
-Balanç de situació
https://sites.google.com/site/associaciocanaan/assemblea/2018-bal-situacio.pdf
-Compte de resultats
https://sites.google.com/site/associaciocanaan/assemblea/2018-compte-resultats.pdf